Lepší Pezinok: KULTÚRAMesto Pezinok vždy bolo prirodzeným centrom Malokarpatského regiónu aj v oblasti kultúry. V posledných rokoch prišlo v tejto oblasti vinou nesprávnych politických a manažerskych rozhodnutí k stagnácii. Samospráva nielenže nevytvárala podmienky pre vznik nových kultúrnych iniciatív v meste, ale nevhodne a neprofesionálne zasahovala do programov, programových štruktúr a často aj nepriamo do koncepcie dramaturgie niektorých podujatí.

V roku 2020 sa objavil pokus vypracovať dokument - Koncepciu rozvoja kultúry a spoločenského života. V prvom rade veľmi oceňujem snahu zúčastnených tento dokument vypracovať. Dokument však nie je koncepciou, ale len vysloveným a veľmi neúplným konštatovaním súčasného stavu.

Mesto musí najprv samé vedieť, akú kultúru chce podporovať, čo chce produkovať a do akej miery chce podporovať napríklad živnostníkov, ktorí organizujú podujatia na území mesta.

Čo je vlastné pezinskej kultúre?

Pezinskej kultúre treba pomôcť najmä rýchlo a efektívne, pričom sa môžeme oprieť o to, čo je Pezinku vlastné. Máme tri historické a kultúrne piliere, ktoré nás podržia pri rozhodovaní ako sa profilovať (a možno ako kreovať novú, komplexnú koncepciu kultúry). Ide o vinohradníctvo a vinárstvo, baníctvo a keramiku. Tieto tri piliere by mohli byť tiež základom koncepcie cestovného ruchu.

Pezinok mal významnú pozíciu taktiež na mape ochotníckeho divadla, vďaka dlhodobej tradícii divadelných súborov ešte v 20. storočí, ale taktiež ako dejisko jedného z najväčších a najvýznamnejších festivalov ochotníckeho divadla v strednej Európe - Cibuláku. Dnes sú Pezinčania radi, keď raz za štvrť roka prídu hosťovať zájazdové divadlá s bulvárnymi komédiami

Môžeme sa tiež oprieť o druhy umenia, ktoré sa priamo viažu k našej dávnej i nedávnej histórii. Mesto Pezinok má zaujímavú pozíciu z hľadiska histórie slovenskej hudby, totiž, našimi rodákmi boli osobnosti ako Eugen Suchoň a Ľudovít Rajter. Festival Eugena Suchoňa, ktorý organizuje ZUŠ je skvelým podujatím, musím však konštatovať, že Pezinok ako rodisko skladateľa prvej národnej opery by sa mal k svojmu rodákovi priznávať viac.

A výtvarné umenie? V súčasnosti žijú a tvoria v Pezinku manželia Piačkovci, kreslenému humoru sa v minulosti aktívne a veľmi úspešne venoval Oliver Solga, v našom meste tvoril akademický sochár Štefan Prokop a mnohí ďalší. Pezinok je rodiskom jedného z najvýznamnejších portrétistov stredoeurópskeho baroka, Jána Kupeckého. Jeho rodný dom bývalé vedenie získalo za jedno euro výhodnou zmluvou s BSK. Mesto pod vedením Igora Hianika o dom takmer prišlo, pretože malo problém napĺňať podmienky zmluvy. Už dnes mohol byť dom na Kupeckého ulici zrekonštruovaný a slúžiť ako múzeum.

Týmto "historickým okienkom" som chcel pripomenúť, že dejinná stopa umenia je v Pezinku výrazná a jej význam prekračuje hranice regiónu a často aj hranice krajiny. Ponuka kultúry má byť v meste vyvážená ale najmä živá, preto je dôležité tiež upriamiť pozornosť na to dobré, čo v Pezinku momentálne je a ponúknuť príležitosti na rozvoj a vznik nových projektov.

Už dlhé roky napr. vináreň a kaviareň Radnica organizuje nespočetné množstvo kvalitných kultúrnych podujatí, tradíciu festivalov vo vinohradoch začalo Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov. Dnes v omnoho väčšom formáte priestory vinohradov ožívajú aj vďaka Vínu pod hviezdami - rozmermi a programom toto podujatie pripomína multižánrový festival.

Ak chceme, aby bol Pezinok živé a lepšie mesto, potrebujeme ponúknuť kultúru a zábavu ľuďom priamo v uliciach, potrebujeme zvýšiť kvalitu a aj kvantitu spoločenského života v meste, podporovať talenty, zvýšiť konkurencieschopnosť podujatí organizovaných mestom a tiež rôznymi formami efektívne propagovať jednotlivé podujatia organizované na území mesta.

Kultúra v Pezinku musí byť dostupná pre všetkých, každý by mal mať možnosť si v nej nájsť to svoje a navyše by malo mesto podporovať a vytvárať servis priamo Pezinčanom, ktorí chcú v meste tvoriť či už na profesionálnej alebo neprofesionálnej úrovni.

Čo treba urobiť?

Kultúrny a spoločenský život mesta je potrebné organizovať systémovo, ale najmä v kooperácii so všetkými organizáciami a aktívnymi Pezinčanmi. Veľká časť zodpovednosti je na samotnom Pezinskom kultúrnom centre, ale aj komisii kultúry MsZ a ďalších kultúrnych inštitúcií, či už mestom zriadených, alebo v meste pôsobiacich. Ako všade, aj tu je základom kvalitná a efektívna komunikácia a úzka spolupráca.

Ak budem zvolený do mestského zastupiteľstva ako poslanec, budem hľadať politickú podporu na presadenie nasledujúcich bodov:


 • Podporme sa navzájom
  Značné navýšenie (rádovo v desiatkach percent) finančných prostriedkov určených na dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry a zároveň zvýšenie verejného povedomia o možnosti takéto dotácie čerpať.
  Prehodnotiť súčasný systém pridelovania dotácií tak, aby bol viac flexibilný potrebám žiadateľov. Napríklad aj tak, aby bolo možné žiadať o dotáciu na projekty viackrát do roka.

 • Ponúknime Pezinčanom spoluprácu
  Nový systém na podporu kultúrnych podujatí a projektov. Zaužívaný systém dotácií by sme zachovali a zlepšili, mesto by však ponúklo žiadateľom uchádzať sa o doplnkovú podporu prostredníctvom verejných výziev. Výzvy by boli otvorené nepretržite a ich vyhodnocovanie by bolo v kompetencii na tento účel zriadenej dramaturgickej rady. Žiadosti by bolo možné podať v troch kategóriách:

  1. Partnerstvo. V tomto programe by žiadateľ o podporu bol organizátorom a zároveň dramaturgom podujatia. Mesto by do dramaturgie nevstupovalo, vystupovalo by v úlohe spoluorganizátora, žiadateľ by sa uchádzal o nefinančnú pomoc. Podpora by bola realizovaná z vlastných personálnych a materiálnych zdrojov mesta Pezinok, resp. PKC.
  2. Ponuka programu. V tejto kategórií by sme ponúkli miestnym umelcom a tvorcom spoluprácu, vrámci ktorej by sa stali súčasťou významných podujatí, ktoré organizuje mesto. Výsledkom by bola zmluva o podaní umeleckého výkonu.
  3. Otvorené dvere. V tejto kategórii by žiadatelia predkladali žiadosti o nekomerčný prenájom priestorov v majetku mesta, vrátane priestorov Pezinského kultúrneho centra a zabezpečilo by adekvátnu propagáciu prostredníctvom všetkých dostupných mestských médií.

 • Dôstojný a funkčný Dom kultúry
  Mesto sa musí zamerať na postupnú rekonštrukciu priestorov Domu kultúry a investovať do jeho vybavenia a pokúsiť sa aktívne získavať prostriedky z externých zdrojov.

 • Nech vieme, že sa niečo deje
  Pezinok potrebuje zlepšiť propagáciu jednotlivých kultúrnych podujatí. Pezinská kultúra by mohla mať aplikáciu, ktorá bude poskytovať informácie o všetkých podujatiach, ktoré sa v meste konajú bez ohľadu na to, kto je usporiadateľom. Občania by si mohli cez ňu vedieť zakúpiť vstupenky, vytvoriť si vlastný kalendár podujatí a nastaviť pripomienky. :)

 • Vychovávať kultúrou
  Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku vychováva mnohé talenty, deti v Centre voľného času rozvíjajú svoju kreativitu. Mesto musí chápať význam ich činností a v najväčšej možnej miere ponúkať podporu.

 • Chráňme našu históriu
  Mesto by malo byť aktívne vo vzťahu k nehnuteľným historickým pamiatkam, je potrebné čerpať externé zdroje na ich renováciu. Musíme využívať príležitosti a hľadať spôsoby, ako získavať takéto pamiatky do majetku mesta.   

Vážení Pezinčania, v oblasti kultúry sa dá toho v Pezinku veľa zlepšiť. Ako poslanec budem na túto úlohu pripravený.  Mgr. art. Juraj Hanulík

 Váš kandidát na poslanca
v I. obvode