Prvé zasadnutie MsZ v roku 2023

28.01.2023


Počas minulého volebného obdobia bolo zaužívaným pravidlom, že sa občan nedostal na úrade ďalej ako po klientské centrum. To znamená, že takmer nemohol osobne jednať so zamestnancami jednotlivých oddelení a tobôž nie s ich vedúcimi. Nové vedenie mesta tento stav našťastie mení a MsÚ je v tomto zmysle znovu otvorený pre občanov. Na Meste tiež momentálne podľa vyjadrení vedenia prebieha ekonomický a procesný audit. Sú to správne kroky, ktoré dlhodobo podporujem.


Prvé kroky pre podporu športu

Na zasadnutí 26.1. som ako poslanec hlasovaním veľmi rád podporil investičnú akciu "Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho". Dlhodobo tvrdím, že musíme v meste viac podporovať šport a najmä podporovať mládežnícky šport. To sú totiž investície do rozvoja a zdravia našich detí. Tento športový areál prináša nové možnosti v oblasti komunálneho športu a vytvára okrem iného aj priestor na organizáciu športových súťaží pre mládež a občanov mesta aj na celoslovenskej úrovni.

Ide o projekt s rozpočtom viac ako 521 000 eur, pričom sa budeme uchádzať o dotáciu, ktorú môžeme získať z Fondu na podporu športu až vo výške 365 000 eur. Ideme tak napraviť chybu bývalého vedenia mesta, ktoré s projektom v januári 2022 neuspelo, keďže nebolo schopné splniť podmienky pre získanie dotácie a boli sme z posudzovania vylúčení. 

Rozsah modernizácie je pestrý, od tartanovej bežeckej dráhy, cez multifunkčné športové ihrisko, petangové ihrisko, oddychovú zónu až po ihrisko pre plážový volejbal. Z môjho pohľadu ide o zmysluplný projekt a pevne verím, že bude úspešný. Určite je to cesta, po akej by sme mali kráčať aj v budúcnosti.


Zastavenie investičnej akcie MŠ Cajlanská

K tejto téme by som na úvod rád uviedol, že si plne uvedomujem nutnosť riešiť otázku kapacít školských zariadení na území mesta a vnímam aj situáciu rodín, ktorých sa to týka. Rozumiem aj ich hnevu, keďže sa dotknutí rodičia a deti už tešili na novú prístavbu. Viem, že vedenie mesta si situáciu uvedomuje rovnako a verím, že čoskoro príde jej kvalitné a hospodárne riešenie.

Za zastavenie projektu, ktorý by mohol stáť 4 milióny eur a na ktorý by sa mohla minúť väčšina prostriedkov z rezervného fondu som hlasoval po zodpovednej analýze. Dôkladne som sa oboznámil s projektom, rozpočtom, vypočul som si odborníkov a vyhodnotil všetky okolnosti.

Projekt sa stal problematickým už pri jeho vzniku v minulom volebnom období. Budova, okolo ktorej majú byť investované milióny eur, mestských aj európskych, je poškodená, nie je vyhovujúca a nikdy ako škôlka nebola stavaná. Mala slúžiť ako súčasť zázemia amfiteátra. 

Bohužiaľ, na škôlku bola roky využívaná - ako provizórne riešenie. Ak máme v týchto neistých časoch investovať milióny eur do zvýšenia kapacity o pár desiatok žiakov (čo problém rieši len čiastočne), malo by to byť do priestorov, ktoré spĺňajú predpoklady.

Ďalšou nevýhodou projektu je mimoriadne negatívny vplyv na amfiteáter. Tento unikátny priestor, ktorý je vo vlastníctve mesta, by po vybudovaní zmieneného projektu mohol byť využívaný maximálne ako letné kino, pretože technika potrebná na iné väčšie produkcie by sa do areálu vôbec nevedela dostať. Objekt by nielenže stratil na atraktívnosti, ale jeho využívanie by bolo mimoriadne obmedzené a to by bol začiatok jeho konca.

Ja osobne som hlasoval v súlade so sľubom, ktorý som zložil a som presvedčený, že zastaviť projekt, ktorý stojí milióny eur aj z rozpočtu mesta a nesie so sebou obrovské množstvo rizík, bolo zodpovedné rozhodnutie. Nepopulárne, ťažké, ale zodpovedné.

Hľadáme odborníkov do komisií MsZ

Na zasadnutí sme zriadili stále komisie pri MsZ v Pezinku a zároveň sme upravili podmienky pre ich vytvorenie. Komisie sú odborné poradné orgány Mestského zastupiteľstva v základných otázkach života mesta. V oblasti svojej pôsobnosti plnia najmä úlohu poradnú, iniciatívnu a kontrolnú. Komisie priamo nerozhodujú, ale ich stanoviská majú významnú poradnú váhu. Je to tiež spôsob, ako zapojiť do procesov odbornú verejnosť v meste. 

Chcem vás, vážení občania, poprosiť, aby ste zvážili ponuku prihlásiť sa a v niektorej z komisii pôsobiť. Je to jeden zo spôsobov, ako sa spolupodieľať na zlepšovaní života v Pezinku. Prosím vás, ktorí máte záujem, do 9.2.2023 zašlite informácie o vašej motivácii a odbornej skúsenosti (max. 500 znakov) buď elektronicky na adresu: komisie@pezinok.sk, alebo písomne na podateľni. Uveďte, v akej komisii chcete pracovať, MsZ zriadilo tieto komisie:

- Komisia ekonomiky, financií a podnikania,

- Komisia kultúry, vinohradníctva a cestovného ruchu

- Komisia pre verejný poriadok

- Komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

- Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

- Komisia športu

- Komisia územného rozvoja, dopravy a životného prostredia.

Vážení Pezinčania, verím, že spoločnými silami a napríklad aj na základe kvalitných stanovísk komisií budeme môcť postupne naše mesto zlepšovať.

Ak máte otázky, rád si s vami dohodnem osobné stretnutie. Napíšte mi na facebooku https://www.facebook.com/jurajhanulikpezinok alebo na mail juraj.hanulik@pezinok.sk . Pokojne ma kontaktuje aj telefonicky na tel. č.: 0917 115 435.